REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Postanowienia wstępne

  1. Sklep internetowy ALEH TUR., dostępny pod adresem internetowym https://alehtur.pl/sklep/ (dalej jako: „Sklep”), prowadzony jest przez jest Aleha Tur prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TUR NIERUCHOMOŚCI ALEH TUR w Warszawie, ul. Książkowa, nr 10, lok. 4U, 03-134 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP 7010268742, REGON 146101311 (dalej jako: „Sprzedający”).
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta korzystających ze Sklepu i określa w szczególności zasady i tryb zawierania Umów z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy. 
  3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 8 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm., t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344.).
  4. Klienci zobowiązani są zapoznać się z postanowieniami Regulaminu przed dokonaniem zakupu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia i zakupu. 
  5. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. W przypadku, gdy Strony zawrą dodatkowo umowę, która będzie zawierać postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, stosuje się – w zakresie objętym taką kolizją – postanowienia umowy; w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.
  6. Każdy Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, pobrania go i wydrukowania w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu w hiperlink „Regulamin sklepu”.
  7. W przypadku Produktów i Usług szkoleniowych będących kursami online sprzedawanymi grupowo lub w sytuacji, gdy Klient rejestruje na szkolenie innego Uczestnika, Klient dokonujący zakupu zobowiązany jest przekazać niniejszy Regulamin Uczestnikom lub poinformować ich o postanowieniach Regulaminu. W przypadku zaniechania przez Klienta wykonania ww. zobowiązania, Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestników zgłoszone wobec Sprzedającego w związku z ich udziałem w Usługach szkoleniowych bądź dostępem do oferowanych Produktów. 
  8. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do Produktów i Usług szkoleniowych, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm., t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm., dalej jako: „k.c.”), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c. Wysłanie Formularza Zamówienia lub dokonanie rejestracji przez Klienta na wydarzenie stanowi złożenie oferty kupna Produktu lub Usługi szkoleniowej za cenę i na warunkach wskazanych w ich opisie.
  9. Sprzedający zastrzega, że wygląd Produktu prezentowany w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu dostarczonego Klientowi, ze względu na ustawienia monitora Klienta, oświetlenie i inne warunki wykonania zdjęć Produktu, lub podobne okoliczności.
  10. Dla niektórych Usług szkoleniowych oferowanych w Sklepie istnieje odrębny regulamin danej usługi (np. regulamin konferencji). W takim wypadku, dokonując zakupu takiej Usługi szkoleniowej, Klient zobowiązany jest do zaakceptowania zarówno niniejszego Regulaminu, jak i regulaminu danej usługi (wydarzenia), i jest związany postanowieniami obydwu regulaminów. W przypadku rozbieżności, w pierwszej kolejności wiążą postanowienia regulaminu danej usługi, a w zakresie nim nieuregulowanym – postanowienia niniejszego Regulaminu. 
  11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Sklepu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Sprzedającego, po uprzednim uprzedzeniu Klienta będącego konsumentem.

2. Definicje

   1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym https://alehtur.pl/sklep/.
   2. Sprzedający – Aleh Tur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TUR NIERUCHOMOŚCI ALEH TUR w Warszawie, ul. Książkowa, nr 10, lok. 4U, 03-134 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP 7010268742, REGON 146101311.
   3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 
   4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
   5. Strony – Klient i Sprzedający. 
   6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   7. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta (umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r.) – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej
   8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
   9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedającym.
   11. Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
   12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
   13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów lub Usług szkoleniowych do koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
   14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty lub Usługi szkoleniowe do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
   15. Produkt – np. publikacje książkowe w postaci drukowanej, produkty elektroniczne, a także czasopisma w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Aktualny wykaz Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedającego znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
   16. Usługa szkoleniowa – np. konferencja, szkolenie stacjonarne, okresowe licencje na dostęp do kursów online, kurs, szkolenie zamknięte, webinar. Aktualny wykaz Usług szkoleniowych znajdujących się w ofercie Sprzedającego znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
   17. Abonament – (zwany także Prenumeratą lub Membership) – opłacone prawo do dostępu do danych materiałów w danym okresie; płatność w ramach abonamentu składa się  z opłaty rejestracyjnej oraz opłat cyklicznych za kolejne okresy abonamentowe;.
   18. Uczestnik – wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Usługi szkoleniowej, przy czym w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;
   19. Umowa – umowa sprzedaży Produktu lub umowa świadczenia Usługi szkoleniowej zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
   20. Operator Systemu Płatności – wybrany przez Sprzedającego podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.
   21. Zamknięta Grupa – zamknięta grupa, czat lub forum na Facebooku lub w innym medium społecznościowym lub komunikatorze, przeznaczone dla Uczestników niektórych Usług szkoleniowych, służąca w szczególności do konsultacji i wymiany doświadczeń.

3. Kontakt ze Sklepem

    1. Adres Sprzedającego: ul. Książkowa, nr 10, lok. 4U, 03-134 Warszawa
    2. Adres e-mail Sprzedającego: kontakt@alehtur.pl 
    3. Numer telefonu Sprzedającego: 222996868(w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18)
    4. Numer rachunku bankowego Sprzedającego: 80114020170000410213094550

4. Wymagania techniczne

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są:
   1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   3. włączona obsługa plików cookies.
  2. Ponadto, do skorzystania z Usług szkoleniowych realizowanych w formie zdalnej niezbędne są:
   1. komputer, laptopa lub inne urządzenie multimedialnego z dostępem do Internetu oraz procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4 oraz 2GB pamięci RAM;
   2. Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s,
   3. Przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji, w celu zapewnienia stabilności połączenia zaleca się korzystanie z przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox,
   4. głośniki lub słuchawki,
   5. kamera oraz mikrofon (jeśli Uczestnik chce mieć możliwość zabierania głosu w czasie przewidzianym np. na zadawanie pytań)
   6. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia: 320×480.
  3. Sprzedający, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, a także w dostępie do Usługi szkoleniowej, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu lub Usługi szkoleniowej z infrastrukturą techniczną Klienta/Uczestnika.

5. Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie 3. Regulaminu. 

6. Składanie i przyjmowanie Zamówień

  1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. 
  2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty lub Usługi szkoleniowe znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt. 5. Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  3. W celu złożenia Zamówienia należy:
   1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
   2. wybrać Produkt lub Usługę szkoleniową będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
   3. zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
   4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu bądź adresu e-mail, na jaki zostanie wysłany link do Usługi szkoleniowej, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (co oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty);
   5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem pkt. 8 6.
  4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Warunkiem realizacji Zamówienia jest jego opłacenie i akceptacja kosztów dostawy. 
  5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt lub Usługę szkoleniową oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
  7. W przypadku Umowy obejmującej Abonament lub świadczenie usług na czas nieoznaczony, końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
  8. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu lub Usługi szkoleniowej.
  9. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia (lub przy rejestracji Konta) adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia, o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy, zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedającym.

7. Realizacja Zamówień

  1. Faktura dostarczana jest elektronicznie na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia (lub przy rejestracji Konta) w terminie 7 dni od zawarcia Umowy i Klient wyraża na to zgodę.
  2. Dostawa linków umożliwiających pobranie treści cyfrowych następuje w terminie 7 dni od otrzymaniu płatności za Zamówienie poprzez przesłanie w wiadomości e-mail.
  3. Zamówione Produkty fizyczne wysyłane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ostatecznego potwierdzenia złożenia Zamówienia, lub w terminie uzgodnionym z Klientem. W przypadku trudności z realizacją Zamówienia, w szczególności niedostępności Produktów lub opóźnień w realizacji Zamówień, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 
  4. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 18). Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14, w soboty, niedziele lub święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  5. W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy.
  7. W przypadku Usług szkoleniowych i Produktów formie elektronicznej, ilość pobrań/dostępów do danej Usługi szkoleniowej lub Produktu oraz czas na ich pobranie mogą być limitowane. Co do zasady, można pobrać/uzyskać dostęp do takiej Usługi szkoleniowej lub Produktu w terminie 30 dni od dnia zakupu, a limit pobrań wynosi 3. W przypadku, gdyby czas na pobranie/dostęp lub limit pobrań były w danym przypadku inne, zostanie to wskazane w opisie danej Usługi szkoleniowej/Produktu w Sklepie.
  8. Klient kupuje licencję na dostęp do Produktów i Usług szkoleniowych nie będących produktami fizycznymi wyłącznie na swój własny, osobisty użytek – z wyłączeniem zakupów produktów grupowych lub rejestracji innego Uczestnika na wydarzenie – i nie wolno mu przekazywać tej licencji osobom trzecim. Jeśli nie określono tego inaczej w szczegółowym opisie Produktów lub Usług szkoleniowych będących kursami online dla pojedynczego Uczestnika, to dostęp do kursu należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu. W przypadku usług szkoleniowych organizowanych wirtualnie w czasie rzeczywistym (na żywo), termin wydarzenia oraz maksymalny okres pozwalający na odtworzenie zapisu nagrania ze szkolenia określa opis Produktów i Usług szkoleniowych. Jeśli nie określono tego inaczej w szczegółowym opisie Produktów i Usług szkoleniowych będących kursami online sprzedawanymi grupowo (dla wielu osób jednocześnie), to dostęp dla wszystkich uczestników należy zrealizować najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu. 
  9. Płatność za Produkty i Usługi szkoleniowe oznaczonych jako Abonament, składa się z opłaty rejestracyjnej oraz opłat za kolejne okresy abonamentowe. Dostęp do tych materiałów możliwy jest tylko wtedy, gdy Abonament jest aktywny, co znaczy opłacony. Ceny opłat cyklicznych za kolejne okresy abonamentowe mogą ulegać zmianie. Klient może przestać korzystać z Abonamentu poprzez niewniesienie opłaty za kolejny okres abonamentowy. Ilość okresów abonamentowych możliwych do wykupienia oraz czas, w którym można wznowić wygasły Abonament może być limitowany. 
  10. Zabrania się utrwalania szkoleń i podobnych wydarzeń przez Uczestników w formie zapisu audio lub wideo i udostępniania ich innym osobom.
  11. Jeżeli Zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na brak Zamówionego Produktu w odpowiedniej ilości, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i wskaże inny termin realizacji Zamówienia. 
  12. Jeżeli Produkt jest niedostępny w Sklepie, Sprzedający powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji Zamówienia.
  13. Klient jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego Zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, z poziomu Konta, jeśli jest zalogowany, lub przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego. 
  14. Jeżeli liczba uczestników Usługi szkoleniowej jest ograniczona, Sprzedający ma prawo odmówić realizacji Usługi szkoleniowej na rzecz danego Uczestnika.
  15. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający ma prawo odmówić sprzedaży danej Usługi szkoleniowej lub Produktu. W szczególności, Sprzedający ma prawo odmówić sprzedaży danej Usługi szkoleniowej lub Produktu  na rzecz Klienta, który zalega z płatnością za inny Produkt lub Usługę szkoleniową, do czasu uregulowania zaległych płatności, a także w sytuacji, gdy sprzedaż Usługi szkoleniowej lub Produktu na rzecz danego Klienta może stanowić zagrożenie dla tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego lub w inny sposób  mogą zostać wykorzystane w działalności konkurencyjnej wobec działalności Sprzedającego. 

8. Metody dostawy oraz płatności

  1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
  3. Sprzedajacy może umozliwić Klientowi skorzystanie z co najmniej jednej z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   1. przesyłka kurierska, 
   2. przesyłka kurierska pobraniowa.
  4. Sprzedajacy może umożliwić Klientowi skorzystanie z co najmniej jednej z następujących metod płatności:
   1.  płatność za pobraniem,
   2.  płatność przelewem na konto Sprzedającego
   3.  płatności elektroniczne,
   4.  płatność kartą płatniczą.
  5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
  6. W przypadku wyboru przez Klienta:
   1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy – w przeciwnym wypadku Zamówienie zostanie anulowane;
   2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  7. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedającego w terminie wskazanym w opisie Produktu (z zastrzeżeniem punktów niniejszego Regulaminu dotyczących opóźnień lub zmiany terminu realizacji Zamówienia), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  8. W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności, Klient przyjmuje do wiadomości następujące informacje:
   1. Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
   2. Sprzedający udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności, Sprzedający nie ma do nich dostępu.
   3. Po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient jest automatycznie przekierowywany do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności (w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej) lub na stronę logowania odpowiedniego banku (w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego).
   4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez Operatora Systemu Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
   5. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
   6. Operator Systemu Płatności może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Klienta do danej grupy ryzyka.
   7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Sprzedającego lub Operatora Systemu Płatności.
  9. Sprzedający może, wedle swojego wyboru, umożliwić dokonanie płatności za dany Produkt lub Usługę szkoleniową w drodze jednorazowej płatności, przedpłaty lub periodycznych płatności ratalnych. Warunki przedpłaty i płatności ratalnej określone są w takim wypadku w informacji umieszczonej w Sklepie.
  10. W przypadku wyboru przez Klienta przedpłaty i płatności ratalnej, należność z tytułu ceny pobierana jest przez Sprzedającego w określonym dniu każdego miesiąca.
  11. Cena Produktu lub Usługi szkoleniowej jest opłatą za całość Produktu lub Usługi szkoleniowej. Sprzedaż nie może być podzielona na części, segmenty, ani moduły. Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich zasobów szkoleniowych po złożeniu zamówienia na Produkt lub Usługę szkoleniową, zatem w przypadku płatności ratalnej obowiązek zapłaty ceny nie ustaje w przypadku zaprzestania korzystania przez Klienta z Produktu lub Usługi szkoleniowej z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego. 
  12. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu płatności przez właściwy bank lub Operatora Systemu Płatności. Sprzedający nie świadczy na rzecz Klienta żadnych usług płatniczych.
  13. W przypadku wyboru przedpłaty i płatności ratalnej, jeżeli Sprzedającemu nie uda się zrealizować pobrania środków stanowiących zapłatę za Produkt lub Usługę szkoleniową z przyczyn leżących po stronie Klienta, jest on uprawniona do zablokowania Klientowi dostępu do Produktu lub Usługi szkoleniowej do czasu uregulowania należności. W takim wypadku Klient obowiązany jest niezwłocznie uiścić ratę za pomocą innej formy płatności. Brak realizacji zapłaty reszty ceny lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Klienta.

9. Prawa i obowiązki Sprzedającego w zakresie realizowanych Usług szkoleniowych

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub planie, a także miejscu i czasie realizacji oraz osoby prowadzącej Usługę szkoleniową z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Sprzedającego, z uwzględnieniem charakteru i celu Usługi, jak również prawo odwołania Usługi szkoleniowej. O takich zmianach Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości e-mail.  Takie zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego. W przypadku odwołania Usługi Sprzedający jest zobowiązany jedynie do zwrotu opłaty w terminie 14 dni od powiadomienia Klienta o odwołaniu.
  2. Poza innymi przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, Sprzedający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
   1. opóźnienia Klienta w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia/części wynagrodzenia; 
   2. naruszenia przez Klienta lub Uczestnika postanowień Regulaminu lub Umowy. 
  3. Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi szkoleniowej  spowodowany siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niespełnieniem wymagań technicznych opisanych w pkt. 4. 
  4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Klienta.
  5. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 k.c. wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Usługi szkoleniowej.
  6. Sprzedający oświadcza, że podejmuje starania, aby Usługi szkoleniowe prowadziły osoby z kompetencjami niezbędnymi dla przekazywania wiedzy Uczestnikom, a także by udostępnione materiały szkoleniowe były kompletne, jasne i pozbawione wad prawnych. Jednocześnie Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treść wystąpień prelegentów oraz innych uczestników szkoleń i tym podobnych wydarzeń oraz ewentualne skutki zastosowania się przez słuchaczy wystąpień (w tym Uczestników) do ewentualnych porad lub stanowisk formułowanych przez prelegentów i innych uczestników takich szkoleń. Klient oraz Uczestnik nie mogą także podnosić wobec Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń opartych o ocenę merytorycznego poziomu danego szkolenia, w tym odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Sprzedającemu czy żądać jego obniżenia.
  7. Dla niektórych Usług szkoleniowych oferowanych w Sklepie istnieje odrębny regulamin danej usługi (np. regulamin konferencji). W takim wypadku, dokonując zakupu takiej Usługi szkoleniowej, Klient zobowiązany jest do zaakceptowania zarówno niniejszego Regulaminu, jak i regulaminu danej usługi (wydarzenia), i jest związany postanowieniami obydwu regulaminów. W przypadku rozbieżności, w pierwszej kolejności wiążą postanowienia regulaminu danej usługi, a w zakresie nim nieuregulowanym – postanowienia niniejszego Regulaminu. 

10. Prawa i obowiązki Klienta/Uczestnika

  1. Uczestnik ma prawo do udziału w Usłudze szkoleniowej po spełnieniu wszystkich wymagań, w tym dotyczących zalecanego programu komputerowego i sprzętu, określonych w Regulaminie i informacji o danej Usłudze szkoleniowej, a także w regulaminie danej usługi szkoleniowej, o ile taki przewidziano. 
  2. O ile wynika to z informacji o konkretnej Usłudze szkoleniowej, Uczestnik ma prawo do zadawania pytań w trakcie szkolenia w formie czatu, na zasadach określonych każdorazowo w ww. informacji. 
  3. O ile wynika to z informacji o Usłudze szkoleniowej, Uczestnik ma prawo do otrzymania po przeprowadzonym szkoleniu materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią każdorazowo podsumowanie tematyki omawianej podczas wykonywania Usługi.
  4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Usługi szkoleniowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, regulaminu danej usługi szkoleniowej, o ile taki przewidziano oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nie naruszania praw innych Uczestników i osób trzecich. Z uwagi na powyższe Uczestnik w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych powinien unikać posługiwania się danymi osobowymi osób trzecich, mając na uwadze, że w przypadku zgłoszenia przez te osoby żądania usunięcia ich danych osobowych, Uczestnik zostanie obciążony kosztami niezbędnymi do realizacji tego roszczenia poniesionymi przez Sprzedającego.
  5. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w poufności danych osobowych pozostałych Uczestników oraz wszelkich innych danych i informacji wskazanych jako „poufne” podczas realizacji Usługi szkoleniowej przez osoby ją prowadzące, a także tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego. 
  6. Klient nie może, bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy. 
  7. Poza przypadkami przewidzianymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem, Klientowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ani odstąpienia od Umowy, ani zwrotu zakupionego Produktu lub Usługi szkoleniowej.
  8. O ile wynika to z informacji o Usłudze szkoleniowej każdy Uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu, otrzyma imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia. O formie ww. dokumentów (papierowa lub elektroniczna) decyduje samodzielnie Sprzedający. Sprzedający może uzależnić wydanie ww. dokumentu od spełnienia przez Uczestnika określonych warunków albo podjęcia określonych działań, które zostaną wskazane w informacji o Usłudze szkoleniowej, a także od podania danych koniecznych do wystawienia takiego dokumentu (np. uzupełnienia danych osobowych). 
  9. Uczestnikom i Klientom zabrania się wykorzystywania świadczonych przez Sprzedającego usług w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  10. Uczestnik zobowiązuje się, że przez swój udział w organizowanych przez Sprzedającego szkoleniach i podobnych wydarzeniach (wypowiedzi lub zachowania) nie naruszy żadnych praw lub uczuć osób trzecich.
  11. Zakazane jest prezentowanie przez Klienta i Uczestnika treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści pornograficznych, treści związanych z propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastycznych, a także treści powszechnie uznawanych za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub inne prawa innych osób.
  12. W przypadku naruszenia zakazów, o których mowa w pkt. 10.10. – 10.12. powyżej, Klient/Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki tego naruszenia. W przypadku wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami z tego tytułu przeciwko Sprzedającemu, Klient/Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności, a także wstąpić do postępowania w miejsce Sprzedającego lub jako interwenient uboczny i pokryć wszelkie koszty uczestnictwa Sprzedającego w tym postępowaniu, w tym koszty zastępstwa prawnego.
  13. Uczestnik i Klient zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania go, jak również przestrzegania innych regulaminów dotyczących danej Usługi szkoleniowej, a także przestrzegania procedur bezpieczeństwa (COVID) obowiązujących w danym miejscu (w przypadku udziału w wydarzeniach organizowanych przez Sprzedającego w trybie stacjonarnym).
  14. Klient zobowiązuje się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z regulaminami o których mowa w pkt. 10.14. powyżej i będą ich przestrzegać.
  15. Klient zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego z odpowiedzialności za ewentualne niezrealizowanie przez Sprzedającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO. Klient zobowiązuje się do pokrycia szkody wyrządzonej Sprzedającemu, gdyby okazało się, że nie doszło do skutecznego udzielenia zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestnika, jak również szkody powstałej na skutek cofnięcia takiej zgody przez Uczestnika. 
  16. Klient ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników, w szczególności za przestrzeganie przez regulaminów o których mowa w pkt. 10.14 powyżej. Odpowiedzialność Klienta oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Sprzedającego za szkody wyrządzone Sprzedającemu jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Sprzedający.

11. Własność intelektualna, prawa autorskie

  1. O ile nic innego nie wynika z Umowy, informacji o Usłudze szkoleniowej dostępnej na stronie internetowej Sklepu lub regulaminu danej Usługi szkoleniowej, z chwilą dostarczenia albo udostępnienia Klientowi lub Uczestnikowi materiałów, których mowa w pkt. 10.3. Regulaminu, Sprzedający udziela Klientowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów w celach edukacyjnych i szkoleniowych, wyłącznie dla potrzeb własnych Klienta. Klient nie ma prawa zwielokrotniania ani wprowadzania do obrotu ww. materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim, publicznego odtwarzania ani też udzielania dalszych licencji. Zabronione jest także zmienianie struktury elektronicznej materiałów lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia (ceny) za dane szkolenie. 
  2. Pytania zadawane podczas Usługi szkoleniowej oraz komentarze Uczestników mogą być upubliczniane przez Sprzedającego na stronie internetowej Sprzedającego, w dowolnej formie, w tym z powołaniem się na imię, nazwisko lub firmę autora danego pytania lub wypowiedzi, bez konieczności anonimizacji. 
  3. Sprzedający oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi ustne i pisemne Uczestników szkoleń, konferencji, webinarów i podobnych wydarzeń oraz, jeżeli w trakcie szkolenia nastąpi połączenie wideo, także wizerunki Uczestników szkoleń, także w celu dalszej sprzedaży takich nagrań i innych materiałów. Klienci nabywając Usługę szkoleniową, a Uczestnicy niebędący Klientami najpóźniej w chwili dokonywania logowania do danej Usługi szkoleniowej, wyrażają zgodę na powyższe działania Sprzedającego w ramach tej Usługi szkoleniowej. W przypadku szkoleń i tym podobnych wydarzeń realizowanych w formie zdalnej (online), Uczestnik ma prawo nie wyrazić zgody na rejestrację swojego wizerunku lub wypowiedzi ustnej poprzez wyłączenie kamery lub mikrofonu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że od jego decyzji (wyłączenie kamery lub mikrofonu) zależy udostępnianie jego wizerunku oraz głosu. Nagrania nie będą anonimizowane. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://alehtur.pl/polityka-prywatnosci/
  4. Uczestnik zobowiązuje się do nieujawniania w ramach wypowiedzi, o których mowa w pkt 11.3. powyżej, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta lub innych podmiotów, ani danych podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. Uczestnik odpowiedzialny jest wobec Sprzedającego za szkodę powstałą w wyniku konieczności podjęcia przez Sprzedającego jakichkolwiek działań, na skutek ujawnienia przez Uczestnika informacji poufnych. W przypadku wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami z tego tytułu przeciwko Sprzedającemu, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności, a także wstąpić do postępowania w miejsce Sprzedającego lub jako interwenient uboczny i pokryć wszelkie koszty uczestnictwa Sprzedającego w tym postępowaniu, w tym koszty zastępstwa prawnego.
  5. Klient oraz Uczestnik w trakcie szkolenia nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedającego. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Sprzedającego, może on zażądać od Klienta i/lub Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet oraz usunięcia skutków naruszenia. Sprzedający zastrzega, że treść szkoleń i podobnych wydarzeń stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego, zaś naruszanie powyższego zakazu stanowić będzie naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego.
  6. W przypadku, gdy Klient lub Uczestnik otrzyma dostęp do Zamkniętej Grupy, zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu Zamkniętej Grupy, a także do zachowania w poufności wszelkich treści (niezależnie od ich formy) udostępnianych w Zamkniętej Grupie przez Sprzedającego, a także wszelkich innych członków Zamkniętej Grupy. W szczególności, zabronione jest utrwalanie treści z Zamkniętej Grupy w formie zdjęć, printscreen’ów, nagrań i tym podobnych, jak również kopiowanie, przepisywanie i powielanie treści z Zamkniętej Grupy w jakikolwiek sposób, a także rozpowszechnianie, upublicznianie, udostępnianie na zewnątrz treści z Zamkniętej Grupy w jakikolwiek sposób, w tym ustnie. Wszelkie treści zawarte w Zamkniętej Grupie stanowić będą informacje poufne i podlegać będą ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa Sprzedającego lub innych podmiotów. 

12. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanie danych przez Sprzedającego zawiera polityka prywatności dostępna pod linkiem: https://alehtur.pl/polityka-prywatnosci/.

13. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) Konsument, a także Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
  2. W dalszej części niniejszego punktu 13. przez Konsumenta rozumie się także Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta.
  3. W przypadku umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności, termin wskazany w pkt. 13.1. powyżej biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  4. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 13.1. powyżej biegnie od dnia doręczenia dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  6. Konsument,  a także Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedającego lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedającego – dane kontaktowe Sprzedającego zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta lub według wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zwróci Sprzedającemu Produkt w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
  9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi koszty zwrotu Produktu Sprzedającemu. 
  10. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  12. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy,
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   9. zawartej w drodze aukcji publicznej,
   10. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
   11. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  14. W przypadku Produktów udostępnianych online (np. do pobrania) oraz Usług szkoleniowych dostępnych w formie elektronicznej, jeżeli Klient/Uczestnik dokona pobrania/uzyska dostęp do danego Produktu lub zaloguje się do Usługi szkoleniowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 13 Regulaminu, wyrazi tym samym zgodę na rozpoczęcie spełnienia przez Sprzedającego świadczenia przed upływem tego terminu i w konsekwencji utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  15. W przypadku Usług szkoleniowych odbywających się online, Klient/Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jeżeli weźmie udział w Usłudze szkoleniowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 13 Regulaminu, wyrazi tym samym zgodę na spełnienie przez Sprzedającego świadczenia przed upływem tego terminu, a w konsekwencji Klient/Uczestnik utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  16. Klient/Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku Usług szkoleniowych odbywających się w formie stacjonarnej, które wiążą się z rezerwacją przez Sprzedającego określonych zasobów (tj. rezerwacja określonej wielkości miejsca do przeprowadzenia Usługi szkoleniowej, rezerwacja czasu prelegentów), a także gdy dana Usługa szkoleniowa obejmuje lunch, przerwy kawowe, networking lub inne elementy o charakterze rozrywkowym lub kulturalnym, jest to wówczas usługa związana z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, o której mowa w art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). W związku z tym, ustawowe prawo odstąpienia od Umowy obejmującej udział w Usłudze szkoleniowej w formie stacjonarnej nie przysługuje. 
  17. Pomimo braku ustawowego prawa odstąpienia zgodnie z pkt. 13.16 powyżej, Sprzedający dopuszcza możliwość odstąpienia przez Konsumenta od umowy obejmującej Usługę, o której mowa w pkt. 13.16 powyżej, w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem jednak, że ze względów logistycznych i z uwagi na poniesione przez Sprzedającego koszty, nie jest możliwe odstąpienie od takiej Umowy później niż na 21 dni przed rozpoczęciem Usługi szkoleniowej. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w niniejszym punkcie, można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, wysyłając je na adres e-mail Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie. 

14. Rękojmia, Gwarancja, Reklamacje

  1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.
  2. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
  3. Gwarancja udzielona przez Sprzedającego nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  4. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych Produktów w okresie gwarancyjnym lub w okresie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi, Klient powinien – zgodnie z przepisami regulującymi instytucję prawną, z której ma zamiar skorzystać (gwarancja lub rękojmia), w tym we właściwych dla tej instytucji terminach – złożyć reklamację wysyłając ją pocztą na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie.  
  5. Kupujący powinien opisać przyczynę reklamacji Produktu. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza załączonego do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to wymagane. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kopię dowodu zakupu.
  6. Wadliwe Produkty Klient powinien dostarczyć na koszt Sprzedającego przesyłką pocztową lub kurierską na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym Regulaminie, po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu ze Sprzedającym terminu odbioru przesyłki.
  7. Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta o nieuznaniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 
  8. W przypadku uznania przez Sprzedającego zasadności reklamacji zgłoszonej przez Klienta, termin załatwienia reklamacji wynosi 14 dni od dnia udostępnienia Sprzedającemu reklamowanego Produktu, chyba że strony ustalą inny rozsądny termin.
  9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do osoby składającej reklamację z prośbą o ich uzupełnienie w określonym zakresie.
  10. Po załatwieniu reklamacji Klient zobowiązany jest do odbioru Produktów od Sprzedającego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Sprzedającego informacji o gotowości Produktów do odbioru.
  11. Sprzedający oświadcza, że podejmuje starania, aby Usługi szkoleniowe prowadziły osoby z kompetencjami niezbędnymi dla przekazywania wiedzy Uczestnikom, a także by udostępnione materiały szkoleniowe były kompletne, jasne i pozbawione wad prawnych. Jednocześnie Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treść wystąpień prelegentów oraz innych uczestników szkoleń i tym podobnych wydarzeń oraz ewentualne skutki zastosowania się przez słuchaczy wystąpień (w tym Uczestników) do ewentualnych porad lub stanowisk formułowanych przez prelegentów i innych uczestników takich szkoleń. Klient oraz Uczestnik nie mogą także podnosić wobec Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń opartych o ocenę merytorycznego poziomu danego szkolenia, w tym odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Sprzedającemu czy żądać jego obniżenia.
  12. Sprzedający zastrzega, że przedstawiane w Produktach i Usługach szkoleniowych przykłady odnoszące się np. do wyników, przychodów, obrotów, terminów itp. nie stanowią gwarancji, że osoba, która skorzysta z zawartych w Produktach lub Usługach szkoleniowych informacji i wskazówek, osiągnie analogiczne wyniki, zarobi określone kwoty itp. Przedstawiane przykłady i case study prezentować mogą wyjątkowe rezultaty, których osiąganie nie jest typowe dla każdej osoby. Indywidualne wyniki mogą się różnić, w zależności od czynników subiektywnych (jak np. indywidualne zdolności w wielu obszarach, umiejętności, wiedza, doświadczenie w danej dziedzinie, pracowitości, motywacji) oraz czynników obiektywnych (jak np. sytuacja gospodarcza, geopolityczna, koniunktura, obowiązujące przepisy prawa, popyt na dane usługi, aktualne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, nieprzewidziane okoliczności), a także w zależności od danego stanu faktycznego. 
  13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub Uczestnika w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz z Produktów lub Usług szkoleniowych, w tym w związku ze stosowaniem się do treści przedstawionych w Produktach lub Usługach szkoleniowych ani za skutki podjętych na ich podstawie decyzji.

15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
   1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 
   2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego); 
   3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

16. Postanowienia końcowe

  1. Umowy ze Sprzedającym zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
  2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn, to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu nowej wersji Regulaminu. Korzystanie przez Klienta lub Uczestnika ze Sklepu oraz z Usług szkoleniowych po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z akceptacją zmian Regulaminu.
  4. Klient w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie lub elektronicznie Sprzedającego o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Sprzedającemu. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Sprzedającego, skierowane na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu, a także z Umów, w braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, rozstrzygane będą: 
   1. w przypadku Konsumentów – przez sądy powszechne właściwe według obowiązujących przepisów prawa;
   2. w przypadku Przedsiębiorców – przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.02.2022 r.


Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany ……………………………………..………………………………………, zamieszkały w …………………………………………………..……………., ul. ……………………………………………………………………, niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży*/umowy świadczenia usługi szkoleniowej* zawartej w dniu ………………………..…… z Alehem Turem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą TUR NIERUCHOMOŚCI ALEH TUR w Warszawie, ul. Książkowa, nr 10, lok. 4U, 03-134 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym NIP 7010268742, REGON 146101311. 

Od przedmiotowej umowy odstępuję w całości* / w części* dotyczącej produktów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………….………                        ………………………………………………………………………………………..……… 

(miejscowość i data)                                                  (podpis)

* niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2 – wzór zgłoszenia reklamacyjnego

 

_________________________________

(miejsce i data sporządzenia dokumentu)

REKLAMUJĄCY:

Imię nazwisko ___________________

Nazwa firmy ____________________

Adres:

Ulica__________________ nr domu_________ nr mieszkania _______________

kod pocztowy _______________ miejscowość ___________________________

Telefon: __________________

E-mail: ___________________

 

Do:

SPRZEDAJĄCY

TUR NIERUCHOMOŚCI ALEH TUR

Książkowa 10 lok. 4U

03-134 Warszawa

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE PRODUKTU

 

Zawiadamiam, że zakupiony w dniu _______________ produkt: (nazwa i ilość zakupionego produkt) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

za kwotę _________________ zł, nr faktury/rachunku ______________________, nr zamówienia _____________ jest niezgodny z umową. 

 

Niezgodność polega na: (dokładny opis wady produktu)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Powyższą niezgodność zauważono w dniu _______________________

 

Oczekiwania kupującego co do sposobu załatwienia reklamacji:

 • naprawa towaru*,
 • wymiana towaru na nowy*,
 • zwrot pieniędzy* na konto: 

(nr konta bankowego reklamującego) ___________________________________________.

 

W załączeniu składam kopię dowodu zakupu (faktura).

                                                                                                            ________________________________

                                                                                                            (data i czytelny podpis reklamującego**)

 

Adnotacja Sprzedającego:

Data otrzymania reklamacji: _____________________

Decyzja odnośnie uznania reklamacji: _______________

Pieczątka i podpis Sprzedającego: __________________

 

* niepotrzebne skreślić

** czytelny podpis wymagany na wersji papierowej dokumentu dostarczonej pocztą na adres korespondencyjny Sprzedającego, skanem na adres poczty elektronicznej, bądź osobiście do siedziby Sprzedającego.

0