REGULAMIN KONFERENCJI „AKADEMIA EKSPERTÓW NIERUCHOMOŚCI”

1. Postanowienia wstępne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konferencji „Akademia Ekspertów Nieruchomości”.
1.2. Organizatorem konferencji, o której mowa w pkt. 1.1. powyżej jest Aleh Tur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TUR NIERUCHOMOŚCI ALEH TUR w Warszawie, ul. Książkowa, nr 10, lok. 4U, 03-134 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP 7010268742, REGON 146101311.
1.3. Wszelkie informacje związane z konferencją, o której mowa w pkt. 1.1. powyżej, można uzyskać na stronie internetowej https://alehtur.pl/akademia-ekspertow-nieruchomosci/ lub kontaktując się z Organizatorem na adres e-mail: kontakt@alehtur.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://alehtur.pl/akademia-ekspertow-nieruchomosci.

2. Definicje
2.1. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie, nadaje się następujące znaczenie:
2.1.1. Regulamin – niniejszy regulamin konferencji „Akademia Ekspertów Nieruchomości”.
2.1.2. Organizator – Aleh Tur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TUR NIERUCHOMOŚCI ALEH TUR w Warszawie, ul. Książkowa, nr 10, lok. 4U, 03-134 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP 7010268742, REGON 146101311.
2.1.3. Konferencja – konferencja branżowa przeznaczona przede wszystkim dla pośredników nieruchomości oraz osób, które zastanawiają się nad rozpoczęciem pracy w branży nieruchomości, pod tytułem „Akademia Ekspertów Nieruchomości” organizowana przez Organizatora.
2.1.4. Kupujący – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i zawarła z Organizatorem umowę.
2.1.5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która została zarejestrowana na Konferencję (osobiście lub przez Kupującego) i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
2.1.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.1.7. Cennik – obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej https://alehtur.pl/akademia-ekspertow-nieruchomosci/.
2.1.8. Sklep internetowy – serwis oraz sklep internetowy prowadzony przez Organizatora zgodnie z regulaminem sklepu internetowego pod adresem https://alehtur.pl/sklep/; regulamin Sklepu internetowego dostępny jest pod adresem: https://alehtur.pl/regulamin-sklepu/.
2.1.9. Rejestracja – proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Konferencji. 

3. Termin, miejsce i warunki przeprowadzenia Konferencji
3.1. Konferencja odbędzie się w dniu 5 marca 2022 roku, w godzinach 9:00 – 20:30, w trybie stacjonarnym w Warszawie, w hotelu Airport Hotel Okęcie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia), 02-148 Warszawa, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
3.2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora przeprowadzenie Konferencji w trybie stacjonarnym w wyznaczonym miejscu i terminie będzie niemożliwe lub utrudnione, np. ze względu na obostrzenia wprowadzone z uwagi na pandemię COVID-19 (w szczególności, jeśli ze względu na wprowadzone ograniczenia okaże się, w Konferencji stacjonarnej może uczestniczyć mniej niż pierwotnie planowana liczba Uczestników), Organizator zastrzega
sobie możliwość zmiany miejsca lub terminu Konferencji, jak również możliwość przeprowadzenia jej w części lub w całości w trybie zdalnym (online).
3.3. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w zakresie liczby osób mogących uczestniczyć w Konferencji w trybie stacjonarnym, prawo do udziału w Konferencji w trybie stacjonarnym w pierwszej kolejności przysługiwać będzie Uczestnikom posiadającym Bilet VIP, następnie posiadającym Bilet Premium, a następnie Bilet Standard, aż do wyczerpania limitu miejsc. W ramach danej kategorii biletów obowiązuje zasada pierwszeństwa Rejestracji na Konferencję
(np. jeśli liczba Uczestników posiadających Bilet VIP przekroczy wprowadzony limit miejsc na Konferencji w trybie stacjonarnym, w pierwszej kolejności prawo do udziału w Konferencji w trybie stacjonarnym będą mieli Uczestnicy posiadający Bilet VIP, którzy dokonali Rejestracji wcześniej).
3.4. Uczestnikom, którzy zarejestrowali się do udziału w Konferencji, a dla których zabraknie miejsc z uwagi na wprowadzony limit, Organizator umożliwi udział w Konferencji w trybie zdalnym (online). 
3.5. Jeżeli w przypadku wprowadzonych ograniczeń okaże się, w Konferencji stacjonarnej może uczestniczyć mniej niż pierwotnie planowana liczby Uczestników Organizator może podjąć decyzję o przeprowadzeniu Konferencji w całości w trybie zdalnym (online) lub zmienić termin lub miejsce Konferencji.
3.6. Aktualny program (harmonogram) Konferencji udostępniany jest przez Organizatora na stronie internetowej: https://alehtur.pl/akademia-ekspertow-nieruchomosci/.

4. Rejestracja udziału w Konferencji
4.1. Rejestracja następuje poprzez zakup biletu na Konferencję w Sklepie internetowym.
4.2. W celu dokonania Rejestracji, należy podać imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Uczestnika, a także dokonać płatności za bilet, zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili dokonywania płatności oraz zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego.
4.3. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz obowiązkiem dokonania zapłaty za udział w Konferencji.                                    4.4. Z chwilą dokonania zapłaty za bilet na Konferencję, pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem Sklepu internetowego.
4.5. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Kupujący powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy. 

5. Rodzaje biletów i Cennik
5.1. Bilety na Konferencję dostępne są w formie Standard, Premium oraz VIP.
5.2. Bilet Standard obejmuje: udział w wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, udział w wieczornym networkingu, dostęp do zamkniętej grupy Absolwentów w serwisie Facebook;
5.3. Bilet Premium obejmuje: udział w wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, udział w wieczornym networkingu, dostęp do zamkniętej grupy Absolwentów w serwisie Facebook, dostęp do nagrania Konferencji przez 1 rok;
5.4. Bilet VIP obejmuje: udział w wydarzeniu, miejsce w sektorze VIP, przerwy kawowe, lunch z prelegentami, udział w wieczornym networkingu, dostęp do zamkniętej grupy Absolwentów w serwisie Facebook, indywidualna konsultacja z Alehem Turem, dostęp do nagrania Konferencji przez 1 rok.
5.5. Cennik zawiera informację o wysokości opłaty za bilet uprawniający do udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika dla jednej osoby. Ceny biletów różnią się w zależności od pakietu (Standard, Premium lub VIP) i dostępne są pod adresem: https://alehtur.pl/akademia-ekspertow-nieruchomosci/#bilet.
5.6. Organizator zastrzega możliwość zmian cen biletów. Zmiana cen biletów nie wpływa na skuteczność nabycia biletów po cenach dotychczasowych ani nie powoduje powstania po stronie Kupującego lub Uczestnika roszczenia o obniżenie ceny uprzednio uiszczonej.
5.7. Organizator zastrzega sobie możliwość udzielania rabatów w postaci udostępniania kodów rabatowych, wedle własnego uznania.
5.8. Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji, jego zakwaterowania, wyżywienia ani żadnych innych kosztów. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie do Organizatora o zwrot takich kosztów także w przypadku odwołania Konferencji.
5.9. W przypadku udziału w Konferencji w trybie zdalnym (online), o ile Organizator zdecyduje o przeprowadzeniu Konferencji w całości lub w części w tym takim trybie, udział w Konferencji online może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestników dodatkowych opłat na rzecz podmiotów trzecich (np. na rzecz operatora sieci Internet).
5.10. W przypadku gdy dojdzie do zmiany formy uczestnictwa w Konferencji z formy stacjonarnej na formę zdalną (online), Kupującemu ani Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ani obniżenie ceny biletu na udział w Konferencji.

6. Program Konferencji 
6.1. Program (harmonogram) Konferencji udostępniany jest przez Organizatora na stronie internetowej: https://alehtur.pl/akademia-ekspertow-nieruchomosci/.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji, w zakresie np. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji, jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Konferencji okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania, np. na skutek choroby prelegenta, kwarantanny lub innych zdarzeń będących poza kontrolą Organizatora. 
6.3. O zmianach w programie Konferencji, o których mowa powyżej, Organizator poinformuje Uczestnika poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie https://alehtur.pl/akademia-ekspertow-nieruchomosci/ lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Uczestnika wskazany podczas Rejestracji.
6.4. Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Konferencji) w terminie do dnia, w którym planowo odbyć się miała Konferencja.
6.5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego lub Uczestnika wskazany w trakcie Rejestracji. Zwrot ceny biletu zostanie dokonany w terminie 30 dni od dnia doręczenia Kupującemu/Uczestnikowi oświadczenia o odstąpieniu.

7. Wymagania techniczne
7.1. W przypadku przeprowadzenia Konferencji w trybie zdalnym (online), Uczestnik powinien dysponować:
7.1.1. Komputerem/tabletem/smartfonem z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4 oraz 2GB pamięci RAM; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia: 320×480.
7.1.2. dostępem do sieci Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s
7.1.3. przeglądarką internetową w najnowszej dostępnej wersji (w celu zapewnienia stabilności połączenia zaleca się przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox)
7.1.4. wtyczką wtyczka Adobe Flash,
7.1.5. głośnikami lub słuchawkami,
7.1.6. mikrofonem (jeśli Uczestnik chce mieć możliwość zabierania głosu w czasie przewidzianym przez Organizatora np. na zadawanie pytań).
7.2. Jeżeli Organizator w trakcie transmisji Konferencji online udostępni funkcję czatu, Uczestnik może kontaktować się z pozostałymi Uczestnikami poprzez ten czat za pomocą wiadomości tekstowych. 
7.3. W celu odbioru transmisji sygnału audio i wideo z Konferencji online Uczestnik powinien kliknąć w link, który zostanie udostępniony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. 

8. Nagrywanie Konferencji, zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku.

8.1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konferencja będzie utrwalana poprzez rejestrację dźwięku i obrazu (audio-wideo) z Konferencji przez Organizatora lub podmiot działający na zlecenie Organizatora. 8.2. Uczestnik nieodwołanie wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku podczas Konferencji, poprzez rejestrowanie Konferencji w formie audio-wideo oraz utrwalanie na zdjęciach, digitalizację nagrań lub zdjęć dowolną techniką do dowolnego formatu, obróbkę nagrania lub zdjęć, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy nagrań lub zdjęć, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, utrwalania nagrań lub zdjęć w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcję serwerów.
8.3. Uczestnik nieodwołalnie wyraża zgodę na nieodpłatne wielokrotne rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w trakcie Konferencji, bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, poprzez m.in. wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczanie lub najem egzemplarzy nagrań lub zdjęć, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnienie nagrań lub zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez Internet, jak również udostępnianie nagrań lub zdjęć w streaming media. Tym samym Uczestnik oświadcza, że nie będzie występował do Organizatora z żadnymi roszczeniami dotyczącymi wynagrodzenia z tytułu późniejszego rozpowszechniania wizerunku.
8.4. Zgody wymienione w powyżej udzielane są w celu korzystania z nagrań i zdjęć przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie we wszelkiej działalności Organizatora, w szczególności w działalności gospodarczej, promocyjnej, reklamowej, marketingowej.
8.5. Zgody wymienione w powyżej nie są ograniczona czasowo ani terytorialne oraz dotyczą wszelkich materiałów audio-wideo (a zatem zawierających zarówno wizerunek Uczestnika, jak i jego wypowiedzi) oraz zdjęć z udziałem Uczestnika, wykonanych podczas Konferencji przez Organizatora lub podmiot działający na jego zlecenie.
8.6. Wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, zestawiony z wizerunkami innych osób, uzupełniony towarzyszącym komentarzem, nagrania filmowe i dźwiękowe mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
8.7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania retuszu lub wprowadzenia innych zmian w nagraniach lub zdjęciach z udziałem Uczestnika, w tym usuwania lub modyfikacji jakichkolwiek zarejestrowanych wypowiedzi Uczestnika.
8.8. Uczestnik nie może wycofać powyższych zgód w żadnym czasie, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Organizatora.
8.9. Uczestnik wyraża powyższe zgody z chwilą akceptacji Regulaminu w trakcie nabywania biletu na Konferencję. W przypadku, gdy Uczestnik nie nabywa biletu osobiście, Uczestnik wyraża powyższe zgody najpóźniej z chwilą wejścia na Konferencję. 8.10. Kupujący zobowiązuje się, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Organizatora, że zgłoszony przez niego Uczestnik zapozna się z niniejszym Regulaminem i wyrazi zgody zawarte w niniejszym Regulaminie.
8.11. Kupujący dokonując Rejestracji Uczestników oświadcza tym samym, że Uczestnicy ci wyrazili zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora ich wizerunku w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz że zobowiązali się tej zgody nie cofnąć. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści niniejszego Regulaminu.

9. Obowiązki Uczestnika i Kupującego
9.1. Uczestnik i Kupujący zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania go, jak również przestrzegania regulaminu obiektu, w którym będzie odbywać się Konferencja, a także przestrzegania procedury bezpieczeństwa (COVID).
9.2. Kupujący zobowiązuje się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z regulaminami o których mowa w pkt. 1 powyżej i będą ich przestrzegać.
9.3. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za ewentualne niezrealizowanie przez Organizatora obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia szkody wyrządzonej Organizatorowi gdyby okazało się, że nie doszło do skutecznego udzielenia zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestnika, jak również szkody powstałej na skutek cofnięcia takiej zgody przez Uczestnika.
9.4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników, w szczególności za przestrzeganie przez nich regulaminów, o których mowa w pkt. 1 powyżej. Odpowiedzialność Kupującego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.
9.5. Uczestnikom i Kupującym zabrania się wykorzystywania świadczonej przez Organizatora usługi w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9.6. Uczestnik zobowiązuje się, że przez swój udział w Konferencji (wypowiedzi lub zachowania) nie naruszy żadnych praw lub uczuć osób trzecich. Zakazane jest prezentowanie przez Uczestnika treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści pornograficznych, treści związanych z propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastycznych, a także treści powszechnie uznawanych za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia
religijne, naruszające prawa autorskie lub inne prawa innych osób.
9.7. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w pkt. 9.6. powyżej, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki tego naruszenia. W przypadku wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności, a także wstąpić do postępowania w miejsce Organizatora lub jako interwenient uboczny i pokryć wszelkie koszty uczestnictwa Organizatora w tym postępowaniu, w tym koszty zastępstwa prawnego.

10. Wyłączenie odpowiedzialności
10.1. Odpowiedzialność Organizatora za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
10.2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest także kwotowo do wysokości uiszczonej przez Kupującego lub Uczestnika ceny za bilet na Konferencję.
10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, strajki, kataklizmy, akty terroru.
10.4. Jeżeli świadczenie do którego zrealizowania jest zobowiązany Organizator stanie się niemożliwe w rozumieniu art. 475 k.c. lub 495 k.c., przepisów tych nie stosuje się w zakresie, w jakim dotyczą one skutków wystąpienia niemożliwości świadczenia. W takim wypadku Organizator może, w terminie 14 dni od zaistnienia niemożliwości świadczenia, według swojego uznania albo od umowy odstąpić albo jednostronnie wyznaczyć nowy termin zrealizowania świadczenia Organizatora, przy czym za wyznaczenie terminu uznaje się wskazanie co najmniej nazwy miesiąca kalendarzowego (konkretny termin może zostać wskazany później). Jeżeli Organizator w tymże terminie nie podejmie żadnej z wymienionych decyzji, to przepisy art. 475 k.c. lub 495 k.c. stosuje się w całości. 
10.5. Organizator oświadcza, że dochowuje należytej staranności dobierając prelegentów na Konferencję w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu merytorycznego. Jednocześnie Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treść wystąpień prelegentów oraz innych uczestników Konferencji oraz ewentualne skutki zastosowania się przez słuchaczy wystąpień (w tym Uczestników) do ewentualnych porad lub stanowisk formułowanych przez
prelegentów i innych uczestników Konferencji.

11. Rezygnacja z udziału w Konferencji
11.1. Poza przypadkami przewidzianymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Kupującemu ani Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ani zwrotu biletu na Konferencję.
11.2. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia zawartego w regulaminie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.

11.3. W uzasadnionych przypadkach, w sytuacji niemożności wzięcia udziału w Konferencji przez Uczestnika, Organizator może umożliwić Uczestnikowi lub Kupującemu dokonanie wymiany biletu na Konferencję na inny produkt sprzedawany przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu internetowego, do wartości ceny biletu na Konferencję. Możliwe jest także zarejestrowanie innej osoby, wskazanej przez Uczestnika lub Kupującego, w miejsce Uczestnika, który nie może wziąć udziału w Konferencji.

12. Procedura bezpieczeństwa (COVID)
12.1. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad, w związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2:
12.1.1. Do przebywania w miejscu odbywania Konferencji uprawnione są wyłącznie następujące grupy osób:
12.1.1.1. Uczestnicy – osoby, które dokonały rejestracji za pośrednictwem systemu rejestracyjnego;
12.1.1.2. Prelegenci i uczestnicy panelu dyskusyjnego – uczestnicy czynni, którzy zostali zaproszeni przez Organizatorów do wygłoszenia przemówień;
12.1.1.3. Organizator – w tym jego pracownicy i inne osoby działające na zlecenie Organizatora,
12.1.1.4. Podwykonawcy, obsługa techniczna, osoby upoważnione przez dysponenta miejsca, w którym odbędzie się Konferencja – osoby niezbędne do realizacji Konferencji. 12.1.2. Jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące w dniu odbywania Konferencji przepisy prawa, np. ze względu na konieczność ustalenia limitu osób, które mogą przebywać w jednym pomieszczeniu, Organizator lub osoba przez niego upoważniona, może w każdej chwili poprosić Uczestnika o udzielenie informacji, czy Uczestnik jest w pełni zaszczepiony, posiada status ozdrowieńca lub posiada negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonany maksymalnie 48 godzin przed Konferencją oraz o okazanie stosownego dokumentu (certyfikatu).
12.1.3. Uczestnicy powinni poddać się pomiarowi temperatury – w przypadku wystąpienia w 2 badaniach wykonanych w odstępie co najmniej 5 minut stanu podgorączkowego (37,3°C < temperatura < 38°C), gorączki (temperatura ≥ 38°C), Uczestnik może nie zostać wpuszczony na Konferencję.
12.1.4. W Konferencji nie mogą uczestniczyć osoby objęte izolacją nałożoną przez służby sanitarne, przy czym izolacja oznacza odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;
12.1.5. W Konferencji nie mogą uczestniczyć osoby objęte kwarantanną nałożoną przez służby sanitarne, przy czym kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. 12.1.6. W przypadku wystąpienia u Uczestnika jakichkolwiek objawów mogących świadczyć o infekcji układu oddechowego oraz w przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego lub gorączki, Uczestnik zobowiązany jest powstrzymać się od udziału w Konferencji do czasu zdiagnozowania przyczyny tego stanu. 12.1.7. W miejscu odbywania Konferencji, Uczestnicy powinni zasłaniać usta i nos za pomocą maseczki. Osoby, które ze względów medycznych nie mogą używać maseczki zobowiązane są do posiadania i okazania na każde wezwanie pracowników podwykonawcy oraz Organizatora stosownego zaświadczenia lekarskiego.
12.1.8. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania aktualnych zasad dystansu społecznego (min. 1,5 metra odległości) oraz reżimu sanitarnego i obostrzeń
obowiązujących w dniu odbywania Konferencji.
12.1.9. Zalecane jest częste odkażanie rąk.
12.1.10. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zaopatrzenia się we własne środki ochrony osobistej.
12.2. Zasady opisane w niniejszym punkcie nie uchybiają zasadom bezpieczeństwa obowiązującym w obiekcie, w którym odbywać się będzie Konferencja, których Uczestnicy zobowiązani się przestrzegać.
12.3. Niniejsza procedura może być w każdym czasie zaktualizowana. Jeżeli aktualizacja wynikać będzie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. wprowadzenie obowiązkowych testów), nowe zasady dotyczyć będą także osób, które nabyły bilety na Konferencję przed zmianą przedmiotowych zasad. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność uczestnictwa w Konferencji z uwagi na niespełnianie przez Uczestników
wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
12.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezastosowaniem się przez Uczestników do niniejszej procedury bezpieczeństwa.

13. Klauzula informacyjna (RODO)
13.1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”), Organizator informuje, że:
13.1.1. administratorem danych osobowych jest Aleh Tur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TUR NIERUCHOMOŚCI ALEH TUR w Warszawie, ul. Książkowa, nr 10, lok. 4U, 03-134 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP 7010268742, REGON 146101311 (dalej także jako: „Administrator”);
13.1.2. w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem, drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@alehtur.pl lub listownie na adres korespondencyjny: TUR NIERUCHOMOŚCI ALEH TUR, ul. Książkowa 10 lok. 4U, 03-134 Warszawa; 13.1.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. oraz lit. f RODO, a w przypadku wizerunku także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, w celu organizacji, przeprowadzenia i umożliwienia Uczestnikowi udziału w Konferencji oraz rejestracji fotograficznej i audio-wideo Konferencji, oraz rozpowszechniania materiałów (w tym nagrań i zdjęć) z Konferencji, co stanowi także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora; 13.1.4. Odbiorcami danych osobowych Kupujących/Uczestników mogą być m.in.: 13.1.4.1. dostawcy płatności elektronicznych, 13.1.4.2. podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową, 13.1.4.3. podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową, 13.1.4.4. inni podwykonawcy Administratora,

13.1.4.5. osoby, które będą zapoznawać się z materiałami z Konferencji (w szczególności nagraniami), które będą przez Administratora rozpowszechniane (dotyczy Uczestników).

14.16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

0