Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

Adres naszej strony internetowej to: https://alehtur.pl/
Podmiotem będącym właścicielem strony jest Aleh Tur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TUR NIERUCHOMOŚCI ALEH TUR w Warszawie, ul. Książkowa, nr 10, lok. 4U, 03-134 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP 7010268742, REGON 146101311, będący Administratorem Twoich danych osobowych.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@alehtur.pl oraz pocztą tradycyjną, na adres korespondencyjny: ul. Książkowa, nr 10, lok. 4U, 03-134 Warszawa.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić powierzone mu dane osobowe.
Administrator zapewnia, że powierzone mu dane są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1, dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
Celem niniejszej Polityki Prywatności (dalej także jako: „Polityka”) jest wyjaśnienie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz przedstawienie Twoich podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, numer telefonu. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

Przetwarzanie danych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Administrator jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Realizujemy obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby ich gromadzenia, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania co może mieć także wpływ na okresy przechowywania danych.

 

Czyje dane zbieramy, gromadzimy lub przetwarzamy?

 1. Osoby odwiedzające Nasz sklep internetowy, potencjalni klienci wchodzący na Naszą stronę, subskrybenci newslettera.
  Wówczas celem przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na marketingu produktów oraz usług znajdujących się w ofercie Administratora przy użyciu m. in.: newslettera, rozmowy głosowej, przesyłanie informacji handlowej za pośrednictwem e-mail, SMS lub korespondencji wysyłanej pocztą tradycyjną zgodnie z treścią udzielonych zgód jeśli takowe były wyrażane.
  Informacja o czasie przechowywania danych oraz możliwości m. in. zgłoszenia sprzeciwu znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki. 
 2. Osoby, które dokonały zakupów w serwisie i stały się Naszymi Klientami/Kontrahentami lub osoby oddelegowane do współpracy z Nami.
  Wówczas celem przetwarzania danych jest realizacja umowy postaci m. in. świadczenie usługi, dostawy zakupionego towaru oraz obsługa posprzedażowa lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta zgłoszone w dowolny sposób, które wiąże się z potrzebą rozliczenia transakcji (księgowość i rachunkowość), realizacją obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, zgodnie z treścią udzielonych zgód jeśli takowe były wyrażone albo w związku z realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci realizacji lub ochrony praw i dochodzenia roszczeń lub dla celów statystycznych mających na celu poprawę jakości usług świadczonych przez Administratora lub efektywności tychże, a także dostosowanie oferty do preferencji Klientów/ Kontrahentów.
  Wówczas podstawą prawna podejmowanych przez Nas działań mogą być:
  – w przypadku realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli jesteś osobą, która została oddelegowana do współpracy z Nami w imieniu Klienta/ Kontrahenta,
  – realizacja obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Informacja o czasie przechowywania danych oraz możliwości m. in. zgłoszenia sprzeciwu znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki.
 3. Osoby znajdujące się w materiałach promocyjnych Administratora lub udzielających referencji Administratorowi.
  W celu promocji Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem w przypadku ważnej podstawy prawnej (np. udzielenie zgody w celu realizacji postanowień umowy między Panem/Panią a Administratorem, o ile taka została zawarta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) dla przeprowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takowe były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  A także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): w celu prowadzenia marketingu i promocji usług Administratora, w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich (w tym zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz rozpowszechniania wizerunku osób publicznych lub osób stanowiących jedynie szczegół całości), realizacji lub ochrony praw i dochodzenia roszczeń.
  Informacja o czasie przechowywania danych oraz możliwości m. in. zgłoszenia sprzeciwu znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki.
 4. Osoby biorące udział w konkursach organizowanych przez Administratora lub współorganizowanych przez Administratora.
  W celu realizacji obowiązków organizatora/współorganizatora konkursu, w tym przyjmowania i obsługi zgłoszeń, wyłonienia laureatów oraz poinformowania o wynikach uczestników oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takowe były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): w celu realizacji lub ochrony praw i dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych, w celu poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora lub efektywności tychże, a także dostosowanie oferty do preferencji Klientów.
  Informacja o czasie przechowywania danych oraz możliwości m. in. zgłoszenia sprzeciwu znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki.
 5. Osoby, które zdecydowały się wziąć udział w programach lojalnościowych lub afiliacyjnych Administratora.
  W celu realizacji programu lojalnościowego/afiliacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takowe były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): w celu prowadzenia powiązanych z programem lojalnościowym/afiliacyjnym działań marketingowych w zależności od udzielonej zgody odbywających się drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub rozmową głosową, w celu realizacji lub ochrony praw i dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych, w celu poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora lub efektywności tychże, a także dostosowanie oferty do preferencji Klientów.
  Informacja o czasie przechowywania danych oraz możliwości m. in. zgłoszenia sprzeciwu znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki.
 6. Osoby biorące udział w organizowanych przez Administratora wydarzeniach bez względu na formę w jakiej są one organizowane (stacjonarnie lub online).
  W celu organizacji wydarzenia, w tym obsługi zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu realizacji postanowień obowiązującego regulaminu wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i RODO), w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takowe były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  A także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci: prowadzenia marketingu i promocji wydarzenia organizowanego lub współorganizowanego przez Administratora, w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich (w tym zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz rozpowszechniania wizerunku osób publicznych lub osób stanowiących jedynie szczegół całości), w celu realizacji lub ochrony praw i dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych, w celu poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora lub efektywności tychże, a także dostosowanie oferty do preferencji Klientów.
  Informacja o czasie przechowywania danych oraz możliwości m. in. zgłoszenia sprzeciwu znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki.
 7. Dane osób korzystających z ogólnodostępnych portali społecznościowych oraz będące członkami zamkniętych grup m. in. na portalu Facebook.
  W celu prowadzenia konta na portalu społecznościowym, w tym promowania marki, moderowania forum, przyjmowania Państwa zgłoszeń, realizacji obowiązków prawnych, ustalenia roszczeń oraz prowadzenia statystyk.
  Informacja o czasie przechowywania danych oraz możliwości m. in. zgłoszenia sprzeciwu znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z naszej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
 9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej (np. poprzez formularz kontaktowy), w tym treści komunikacyjne i metadane;
 11. informacje podawane w treści komentarzy umieszczanych przez Ciebie na czacie podczas Usług szkoleniowych;
 12. Twój wizerunek podczas Usług szkoleniowych (przez które rozumiemy wydarzenia takie jak np. konferencje, szkolenia stacjonarne, szkolenia online, kursy, webinary). Aktualny wykaz Usług szkoleniowych znajdujących się w ofercie Administratora znajduje się na stronie internetowej sklepi internetowego pod adresem https://alehtur.pl/sklep/;
 13. informacje zawarte w zaświadczeniach dokumentujących szczepienie przeciw COVID-19, status ozdrowieńca, wynik testu w kierunku COVID-19 i tym podobne, o okazanie których możesz być poproszony w związku z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi np. w miejscu przeprowadzenia Usługi szkoleniowej, z uwagi na restrykcje związane z pandemią COVID-19;
 14. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

 

Podstawa prawna zbierania danych osobowych

Przetwarzanie przez Nas danych Klientów może opierać się każdorazowo na różnych podstawach, Może to być np.:

 • zawarcie i wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • usprawiedliwiony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • zgoda, w tym w szczególności zgoda udzielona na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, zgoda na e-mail marketing lub telemarketing (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • realizacja prawem przewidzianych obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Natomiast podstawą przetwarzania danych potencjalnych klientów będzie usprawiedliwiony interes Administratora danych lub zgoda udzielona przez potencjalnego klienta na m. in. e-mail marketing oraz telemarketing. Zgodę taką możesz cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Za usprawiedliwiony interes Administratora danych uważa się zwłaszcza marketing i sprzedaż własnych produktów i usług, zapewnienie obiegu i archiwizacji dokumentów, działalność w celach statystycznych i analitycznych związanych z poprawą efektywności pracy Administratora, realizację przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich, a także ustalenie, dochodzenie

usprawiedliwionych roszczeń Administratora. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Twoje dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu zawierania i wykonywania zawartych z Toba umów, umożliwienia Ci korzystania z naszej witryny internetowej i sklepu internetowego, umożliwienia Ci dokonywania zakupu produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym oraz w celu organizacji, przeprowadzenia i umożliwienia Ci udziału w Usługach szkoleniowych, a także w celu rejestracji fotograficznej i audio-wideo Usług szkoleniowych oraz rozpowszechniania materiałów (w tym nagrań i zdjęć) z takich Usług szkoleniowych. 

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza Twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, a zwłaszcza w celu wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dla zapewnienia sprawnej i kompleksowej obsługi Klientów, oraz przygotowywania propozycji Produktów i Usług i ich realizacji:

a)     podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne

b)     podwykonawcy oraz dostawcy organizacji

c)     notariusze oraz kancelarie adwokackie lub radcowskie

d)     podmioty świadczące usługi doradcze i audytorskie

e)     podmioty prowadzące działania marketingowe

f)      podmioty archiwizujące i niszczące dokumenty

g)     podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe

h)     banki, zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze

i)      organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora

j)      inni niezależni odbiorcy, tj. partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia naszą.

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE należy zauważyć, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Twoich danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

 

Ciasteczka

Poprzez pliki cookies, czyli ciasteczka należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu Twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobowych i zostanie usunięte kiedy zamkniesz przeglądarkęz chwilą zamknięcia przeglądarki.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz wpis, w Twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobowych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego wpisu. Wygasa ono po jednym dniu.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików ciasteczek na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi ciasteczek dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookie oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa powyżej, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 576 ze zm.).

 

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Na Naszej stronie znajdują się również materiały/linki, które odsyłają użytkownika na inne strony prowadzone m. in. przez Naszych partnerów lub kontrahentów. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Nie mamy wpływu jednak na prowadzoną przez Administratorów tychże stron/serwisów/materiałów politykę prywatności, regulamin ani politykę korzystania z plików cookies.

 

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Przetwarzanie danych poprzez strony internetowe w tym w szczególności analiza statystyk.

Do analizy statystyk używamy m. in. usługi Google Analytics oraz Hotjar. Analiza ta służy w szczególności:

 • monitorowaniu ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieraniu anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów i usług;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników odwiedzających niniejszy serwis;
 • kontrolowanie jak często i jakie treści pokazywane są użytkownikom;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę lub treść;
 • analiza zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • płatności internetowe. 

Wskazane wyżej dane oraz statystyki służą nam aby poprawić wszystko to, co może sprawić, że nasza strona będzie dla Was jeszcze bardziej użyteczna i jeszcze bardziej dopasowana do Waszych potrzeb. 

Wśród podmiotów przy pomocy, których realizujemy wyżej opisane czynności wymienić należy m. in.:

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com); celem przetwarzania danych w tym przypadku jest ocena korzystania z Naszego serwisu, przygotowanie i analiza raportów dotyczących działania strony.
 • USER.COM (więcej informacji na stronie: https://user.com/pl/wszystkie-funkcje/; celem przetwarzania jest m. in. tworzenie profilu użytkowników serwisu oraz monitorowania zachowań użytkowników w serwisie; projektowanie na podstawie zgromadzonych danych przyszłych kampanii marketingowych oraz działań promocyjnych zgodnych z preferencjami użytkowników;
 • korzystanie z aplikacji Pixel Facebook (więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/); celem przetwarzania jest gromadzenie danych użytkowników umożliwiające pomiar konwersji, optymalizację reklam, tworzenie grup odbiorców i planowanie oraz prowadzenie kampanii remarketingowych, 
 • Hotjar (więcej informacji na stronie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/) celem przetwarzania danych jest uzyskanie danych analitycznych oraz raportów dzięki, którym zyskujemy wiedzę na temat zachowań użytkowników na Naszej stronie i w jaki sposób na nią trafili. Wiedza uzyskana za pomocą funkcji analitycznych i raportujących pozwala Nam na lepsze zarządzanie serwisem i na precyzyjniejsze dopasowanie jej do oczekiwań użytkowników, powyższe dane umożliwiają także szybkie wyeliminowanie błędów, wg Naszej wiedzy zgromadzone dane nie pozwalają na identyfikację osób korzystających z serwisu a mają jedynie znaczenie z punktu widzenia analizy i statystyki,
 • Korzystanie z wtyczek na portalach społecznościowych m. in. Facebook (więcej informacji na stronie:https://developers.facebook.com/docs/plugins/) oraz Linkedin (więcej informacji na stronie https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy). Dostawcę wtyczki (portal społecznościowy) można rozpoznać po charakterystycznym oznaczeniu w ramce w postaci jego początkowej litery lub logo. Dopiero po kliknięciu przez użytkownika w zaznaczone pole (logo) i jego aktywacji, dostawca wtyczki otrzyma informację o jego dostępie do danej strony z ofertą naszego internetowego serwisu online. Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych przez dostawców wtyczek, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania (więcej informacji na ten temat pod wskazanymi wyżej linkami odsyłającymi do Polityk prywatności dostawców wtyczek). Nie mamy również informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawców wtyczek, jak również na temat czasu przechowywania danych przez dostawców.
 • DotPay (więcej informacji na stronie: www.dotpay.pl) celem przetwarzania danych przy pomocy tej usługi jest realizacja płatności, do przetwarzania danych przez tego dostawcę dochodzi wyłącznie w sytuacji dokonania zakupu oraz wyboru jako sposobu płatności usługi ww dostawcy;
 • YouTube (więcej informacji na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl) można rozpoznać po charakterystycznym oznaczeniu w ramce jego początkowej litery lub logo. Dopiero kliknięciu przez użytkownika w zaznaczone pole (logo) powoduje jego aktywację i dopiero wówczas dostawca wtyczki otrzyma informację o jego dostępie do danej strony z ofertą naszego internetowego serwisu online. Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Nie mamy również informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawcę wtyczki, jak również na temat czasu przechowywania danych przez dostawcę.
 • Mapy Google (więcej informacji na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl) celem przetwarzania danych jest umożliwienie wyświetlania interaktywnej mapy bezpośrednio na stronie internetowej, która pozwala wygodne korzystanie z funkcji mapy oraz może wystąpić przetwarzanie orientacyjnej lokalizacji użytkownika, pod kątem wskazania proponowanych ofert z danej lokalizacji (np. Informacja na temat wydarzenia, które będzie miało miejsce najbliżej lokalizacji użytkownika);
 • InPost, Poczta Polska lub podobne podmioty tego typu do przetwarzania dochodzi w związku z dokonaniem zakupów w serwisie oraz potrzebą wysyłki zakupionych towarów.

  Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
  Administrator (a także podmiot działający na jego zlecenie) może rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi ustne i pisemne uczestników szkoleń, konferencji, webinarów i podobnych wydarzeń oraz, jeżeli w trakcie szkolenia nastąpi połączenie wideo, także wizerunki uczestników szkoleń, także w celu dalszej sprzedaży takich nagrań i innych materiałów.
  Biorąc udział w Usłudze szkoleniowej wyrażasz zgodę na powyższe działania Administratora w ramach danej Usługi szkoleniowej.
  W przypadku szkoleń i tym podobnych wydarzeń realizowanych w formie zdalnej (online), masz ma prawo nie wyrazić zgody na rejestrację swojego wizerunku lub wypowiedzi ustnej poprzez wyłączenie kamery lub mikrofonu, zatem w takim wypadku od Twojej decyzji (wyłączenie kamery lub mikrofonu) zależy udostępnianie Twojego wizerunku oraz głosu. W przypadku stacjonarnych Usług szkoleniowych nie ma takiej możliwości. Nagrania nie będą anonimizowane.
  Utrwalanie Twojego wizerunku podczas Usług szkoleniowych jest nieodpłatne (nie przysługuje Ci prawo żądania zapłaty za utrwalanie i rozpowszechnianie Twojego wizerunku).
  Usługi szkoleniowe z Twoim udziałem (a zatem także Twój wizerunek, głos, wypowiedzi) mogą być rejestrowanie w formie audio-wideo oraz utrwalanie na zdjęciach, możliwa jest digitalizacja nagrań lub zdjęć dowolną techniką do dowolnego formatu, obróbka nagrań lub zdjęć, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy nagrań lub zdjęć, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, utrwalanie nagrań lub zdjęć w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcję serwerów.
  Usługi szkoleniowe z Twoim udziałem (a zatem także Twój wizerunek, głos, wypowiedzi) mogą być następnie wielokrotne rozpowszechnianie, bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, poprzez m.in. wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczanie lub najem egzemplarzy nagrań lub zdjęć, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnienie nagrań lub zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez Internet, jak również udostępnianie nagrań lub zdjęć w streaming media.
  Zgody na powyższe działania, których udzielasz biorąc udział w danej Usłudze szkoleniowej, udzielane są w celu korzystania z nagrań i zdjęć przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie we wszelkiej działalności Administratora, w szczególności w działalności gospodarczej, promocyjnej, reklamowej, marketingowej.
  Zgody te nie są ograniczona czasowo ani terytorialne oraz dotyczą wszelkich materiałów audio-wideo (a zatem zawierających zarówno wizerunek uczestnika, jak i jego wypowiedzi) oraz zdjęć z udziałem uczestnika, wykonane podczas danej Usługi szkoleniowej przez Administratora lub podmiot działający na jego zlecenie.
  Twój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, zestawiony z wizerunkami innych osób, uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Nagrania filmowe i dźwiękowe mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
  Nie przysługuje Ci prawo do żądania retuszu lub wprowadzenia innych zmian w nagraniach lub zdjęciach z Twoim udziałem, w tym usuwania lub modyfikacji jakichkolwiek Twoich zarejestrowanych wypowiedzi (zarówno ustnych, jak i pisemnych, w tym na czacie).
  Biorąc udział w Usłudze szkoleniowej zobowiązujesz się, że nie wycofasz powyższych zgód w żadnym czasie, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Administratora.
  Jeżeli nabywasz dana Usługę szkoleniową w imieniu innej osoby, oświadczasz, że wyraziła ona zgodę na przekazanie nam jej danych osobowych i ich przetwarzanie zgodnie z Polityką, regulaminem sklepu internetowego i regulaminem danej Usługi szkoleniowej, a także wyraziła zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie przez Administratora jej wizerunku w celach wskazanych w wymienionych wyżej dokumentach oraz że zobowiązała się tej zgody nie cofnąć. Zobowiązujesz się także, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Administratora, że zgłoszony przez Ciebie uczestnik Usługi szkoleniowej zapozna się z niniejszą Polityką, regulaminem sklepu internetowego, a także regulaminem danej Usługi szkoleniowej i wyrazi wszelkie konieczne zgody.

  Prawa autorskie
  Oferując użytkownikom dostęp do informacji, materiałów, publikacji i prezentacji rozpowszechnianych za pośrednictwem serwisu zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Korzystanie z materiałów, informacji, danych umieszczonych na naszym serwisie nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.). Ochroną prawnoautorską objęte są także produkty sprzedawane za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
  Informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej są własnością tylko prawowitych autorów, a właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszystkie teksty, wypowiedzi, dokumenty, nagrania, fotografie w tym serwisie objęte są prawami autorskimi ich autorów.

  Jak długo przechowujemy twoje dane?
  Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
  Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.
  Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 2. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. przypadku przetwarzania danych osobowych, gdy jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy to maksymalnie 10 lat.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych, profilowanie, na czym polega?

W procesie oferowania Użytkownikom produktów, usług lub następnie w procesie wykonywania umowy gromadzimy dane i informacje m. in. pochodzące z formularza kontaktowego lub historii transakcji, w tym również informacje o charakterze statystycznym, które mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania, ale również monitorowania sposobu korzystania z produktu online lub usługi), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie oddziaływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

– na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych,

– na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,

– jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub pliki cookies,

– profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszego Serwisu, produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach do tych preferencji, a także w celu udzielania informacji o ewentualnych upustach na towary i usługi oferowane w serwisie,

– profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Profilowanie może mieć wpływ na wysokość opłat, upustów, dostępność produktów (w tym szkoleń) lub innych usług, a także na dobór oferowanych Klientowi produktów, towarów i usług. 
Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec profilowania niemniej może się to wiązać z ograniczeniami niektórych funkcjonalności serwisu lub prezentowanych ofert.

 

Jakie masz prawa do swoich danych?

 • dostępu do Twoich danych osobowych; 
 • sprostowania danych osobowych; 
 • żądania usunięcia danych osobowych, na zasadach określonych w art. 17 RODO (w szczególności nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa)
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • przenoszenia danych osobowych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie jest dobrowolne, przy czym w przypadku odmowy nie będzie możliwe zawarcie umowy, zakupienie produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym ani wzięcie przez Ciebie udziału w Usługach szkoleniowych. Nadto zastrzegamy, iż brak akceptacji plików cookies może powodować, że niektóre funkcje oferowane przez Serwis mogą działać nieprawidłowo, a w niektórych sytuacjach wiąże się to z uniemożliwieniem korzystania z wybranej usługi lub treści.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zaznaczamy jednak, że w pewnym zakresie (np. w celu udziału w Usługach szkoleniowych, w czasie których utrwalamy Twój wizerunek) zobowiązujemy Cię do niewycofywania zgody pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej. Jeżeli wycofasz taką zgodę, może to bowiem skutkować powstaniem po stronie Administratora nawet bardzo dużej szkody finansowej (np. nie moglibyśmy sprzedawać nagrań ze szkolenia, w którym wziąłeś udział). W takim wypadku możesz zostać zobowiązany do naprawienia takiej szkody wyrządzonej Administratorowi. 

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Gdzie przesyłamy dane?

Komentarze i opinie gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

 

Twoje dane kontaktowe

Twoje dane kontaktowe służą do kontaktu z Tobą jeśli uzupełnisz formularz kontaktowy i wyrazisz stosowną zgodę. W przypadku realizacji zamówień składanych poprzez sklep będą one zapisane na Twoim koncie klienta. Możemy się z Tobą kontaktować w przypadkach uzasadnionych realizacją Twojej transakcji. Dane zapisane na koncie możesz skasować poprzez funkcję w panelu „Moje konto”.

 

Jak chronimy twoje dane?

Bezpieczeństwo danych przesyłanych w witrynie internetowej zapewnia certyfikat SSL. Więcej informacji na jego temat możesz uzyskać klikając na symbol kłódki w pasku adresu przeglądarki.

Ponadto, zapewniamy odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem;

Podejmujemy środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych?

W przypadku naruszenia prywatności Twoich danych, mamy obowiązek niezwłocznie gdy się o tym dowiemy poinformować Cię o tym jakie dane wyciekły, jakie podejmujemy kroki zaradcze, oraz co sugerujemy zrobić, aby ograniczyć ryzyko wykorzystania Twoich danych przez osoby niepowołane.

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika?

W chwili dokonania zakupu tworzone jest Twoje konto użytkownika. Służy ono do prawidłowej realizacji transakcji. Możesz tam sprawdzić status realizacji Twojego zlecenia. W przypadku kolejnych zakupów będziesz mógł skorzystać z posiadanego już konta. Jeśli zechcesz, możesz je też usunąć wraz ze wszystkimi danymi osobowymi z nim powiązanymi.

Niniejszym zobowiązujemy się do cyklicznego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi między innymi na: nowe przepisy prawa oraz nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności z uwagi na  zmianę technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowy.

0